Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM DE PETITA POTÈNCIA (menor o igual a 100kW)

Passa 8. Contracte d'accés tècnic per a la instal·lació de producció (només a les instal·lacions que hagin tramitat punt d'accés i connexió) i revisió de la configuració de la mesura

1. Contracte d'accés tècnic per a la instal·lació de producció 

Els generadors han de subscriure un contracte d’accés tècnic de la instal·lació de producció elèctrica amb l’empresa distribuïdora. Han de formalitzar el contracte d’accés tècnic les instal·lacions que requereixin la sol·licitud dels permisos d’accés i de connexió; és a dir, les instal·lacions amb excedents de potència de producció > 15 kW o les instal·lacions de fins a 15 kW que no estiguin en sòl urbanitzat.

El generador i l’empresa distribuïdora disposen d’un màxim de cinc mesos, des de l’emissió dels corresponents permisos d’accés i de connexió, per subscriure el contracte d’accés tècnic.

Passes que s’han de seguir per formalitzar el contracte:

-Formulari annex obtenir el formulari.

-Formulari per contractar obtenir el formulari.

-Acceptació de les condicions tècniques i econòmiques dels punts de connexió.

-Certificat d'instal·lador (certificat de superació de proves).

-Esquema unifilar (s'han d'identificar clarament els equips de mesura associats).

-Justificant de presentació de documentació tècnica de la instal·lació de producció emès per la UDIT o DGECC (acta de posada en marxa).

-Còpia del NIF del titular i còpia del DNI del representant del titular si hi ha part jurídica.

-Justificant del codi del compte bancari per al pagament de les factures de peatge de generació (només instal·lacions amb excedents sense compensació).

-Formulari annex obtenir el formulari.

-Formulari per contractar obtenir el formulari.

-Acceptació de les condicions tècniques i econòmiques dels punts de connexió.

-Certificat d'instal·lador (certificat de superació de proves).

-Esquema unifilar (s'han d'identificar clarament els equips de mesura associats).

-Justificant de preentació de documentació tècnica de la instal·lació de producció emès per la UDIT o DGECC (acta de posada en marxa).

-Còpia del NIF del titular i còpia del DNI del representant del titular si hi ha part jurídica.

-Justificant del codi del compte bancari per al pagament de les factures de peatge de generació (només instal·lacions amb excedents sense compensació).

-Formulari annex obtenir el formulari.

-Formulari per contractar obtenir el formulari.

-Acceptació de les condicions tècniques i econòmiques dels punts de connexió.

-Certificat d'instal·lador (certificat de superació de proves).

-Esquema unifilar (s'han d'identificar clarament els equips de mesura associats).

-Justificant de presentació de documentació tècnica de la instal·lació de producció emès per la UDIT o DGECC (acta de posada en marxa).

-Còpia del NIF del titular i còpia del DNI del representant del titular si hi ha part jurídica.

-Justificant del codi del compte bancari per al pagament de les factures de peatge de generació (només instal·lacions amb excedents sense compensació)

2. Revisió de la configuració de la mesura

Una vegada que s’ha signat el contracte tècnic d’accés de la instal·lació de producció, l’empresa distribuïdora pot requerir la comprovació de la instal·lació de mesura. L’empresa distribuïdora, en la comunicació de l’acceptació del contracte tècnic d’accés, ha d’indicar el procediment per fer aquesta comprovació. 

En el cas particular d’e-distribución, la comprovació se sol·licitarà a inspeccionautoconsumo@enel.com en tot cas quan es compleixi almenys un dels supòsits següents:

a) Totes les que realitzin autoconsum col·lectiu (sense tenir en compte la potència)

b) En autoconsum individual:

  • Totes les que requereixin comptador en la generació neta.
  • Les que la potència de generació i/o la potència del consumidor associat sigui major de 50 kW (qualsevol de    les dues). És a dir, tots els punts de mesura tipus 3.
  • En el cas que tant la potència de generació com la de consum sigui menor o igual a 50 kW es comprovarà si tenen comptador registrador instal·lat per poder activar el contracte 3 en exportació i s’ha verificat que el titular ha preparat la instal·lació per col·locar mòdem, que en connectar una generació passa a ser obligatori.
  • Es connecten en mitja tensió.