Passa 9. Modificació del contracte d'accés i del contracte de subministrament per a la instal·lació de consum 

1. Contracte d'accés per a les instal·lacions de consum 

Els consumidors que disposin d'un contracte d'accés per a les seves instal·lacions de consum hauran de modificar el contracte d'accés per incorporar la modalitat de subministrament amb autoconsum.

Aquesta modificació l’ha de fer d'ofici l'empresa distribuïdora a partir de la documentació que els trameti la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.

Addicionalment, en les modalitats d'autoconsum amb excedents no acollida a compensació en les quals és necessari fer un contracte de subministrament per als serveis auxiliars de producció, el titular de cada instal·lació de producció pròxima i associada a les de consum ha de subscriure un contracte d'accés amb l'empresa distribuïdora pels seus serveis auxiliars.

Nota important: en el cas dels consumidors que estiguin connectats en MT o AT, independentment de la potència instal·lada de generació, la modificació del contracte d’accés per a la instal·lació de consum no serà d’ofici, sinó que el titular l’ha de tramitar davant l’empresa comercialitzadora..

2. Contracte de subministrament

Quan un consumidor s'aculli a alguna de les modalitats de subministrament amb autoconsum, l'empresa distribuïdora a la qual es troba connectada, una vegada rebuda la documentació corresponent de tots els subjectes participants, haurà de comunicar al comercialitzador la data en què comença a ser efectiva la modalitat d'autoconsum a la qual s'acull el consumidor.

El comercialitzador ha de sol·licitar al titular del contracte de subministrament com a mínim la documentació següent:

  • Justificant de presentació de la documentació davant de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.
  • Certificat de la instal·lació, signat i segellat per l’empresa instal·ladora habilitada (CIE).
  • Contracte de compensació d’excedents, en cas que correspongui (veure passa 10).

<< Passa anterior Passa següent>>