Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM DE PETITA POTÈNCIA (menor o igual a 100kW)

Passa 2. Sol·licitud  del permisos d'accés i de connexió a l'empresa distribuïdora (només en determinats casos)

1. Instal·lacions que no necessiten tramitar permisos d'accés i de connexió (punt de connexió)

No necessiten tramitar els permisos d'accés i de connexió davant l'empresa distribuïdora les instal·lacions següents:

— Les instal·lacions sense excedents.

— Les instal·lacions de potència de producció ≤ 15 kW que s’ubiquen en sòl urbanitzat que disposa de les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística.

No obstant això, en les instal·lacions en les quals és necessària la instal·lació d’equip de mesura que registri la generació neta, prèviament a l’execució de la instal·lació de mesura el titular de la instal·lació ha de sol·licitar a la companyia distribuïdora una petició de connexió i/o subministrament per a l’equip de mesura que registra la generació neta. 

Veure la passa1 sobre la potència adscrita de la instal·lació.

              Anar a la passa 4

2. Instal·lacions que necessiten tramitar permisos d'accés i de connexió (punt de connexió)

2.1  Sol·licituds noves

Les instal·lacions no incloses en el punt anterior necessiten tramitar permisos d'accés i de connexió davant l'empresa distribuïdora.

S'ha d'enviar a l'empresa distribuïdora que correspongui (Conexiones.edistribucion@enel.com, nnss@valldesollerenergia.comsampolenergia@sampol.com) la documentació següent (amb documents independents i no amb un únic document):

  • P≤ 10 kW
  •  
   • Formulari mètode abreviat:
   1. e-distribución (obteniu el formulari) o també es pot realitzar a través de la web www.edistribucion.com
   2. Vall de Sóller Energia (obteniu el formulari). Les empreses i representants han fer servir la plataforma  https://aseme-ges.asemeservicios.com/aseme-ges-web/distributor/23 i els particulars poden fer servir la plataforma o l'enviament del correu electrònic.
   3. Sampol Energia  (obteniu el formulari)
  •           Notes: 1 Per obtenir les coordenades UTM es pot enllaçar a l’oficina virtual del cadastre.
  •                     2  La potència sol·licitada serà la menor entre la potència nominal i la potència pic.

   • Memòria tècnica (obteniu el document)
   • Plànol d'emplaçament.
   • Esquema unifilar de la instal·lació en el qual han de figurar tots els equips de mesura.
   • Plànol en planta o croquis (traçat sobre un plànol del cadastre, IDEIB, etc.) d'ubicació de tots el equips de mesura.
   • Certificats de compliment dels nivells d'emissió i immunitat d'acord amb l'establert a l''art. 16 del Reial decret 1699/2011.
   • En cas d'autoconsum a través de xarxa, un plànol o croquis (traçat sobre un plànol del cadastre, IDEIB, etc.) en el que figurin la ubicació dels equips de mesura, referències cadastrals i propostes de connexió.
   • Si hi ha representant, escrit d'autorització. (obteniu el formulari, e-distibución) (obteniu el formulari, altres)
   • Declaració responsable del propietari del immoble en la qual es dóna conformitat a la sol·licitud si fos diferent del sol·licitant (obteniu el formulari, e-distribución) (obteniu el formulari, altres)
   • El justificant d'abonament del cost de l'estudi d'accés i connexió.
  • P> 10 kW
  •  
   • Formulari general petita potència:
   1. e-distribución (obteniu el formulari) o també es pot realitzar a través de la web www.edistribucion.com
   2. Vall de Sóller Energia (obteniu el formulari). Les empreses i representants han fer servir la plataforma https://aseme-ges.asemeservicios.com/aseme-ges-web/distributor/23 i els particulars poden fer servir la plataforma o l'enviament del correu electrònic. 
   3. Sampol Energia (obteniu el formulari)
  •           Nota: 1 Per obtenir les coordenades UTM es pot enllaçar a l’oficina virtual del cadastre.
  •                    2 La potència sol·licitada serà la menor entre la potència nominal i la potència pic.
  •  
   • Memòria tècnica. (obteniu el document)
   • Plànol d'emplaçament.
   • Esquema unifilar de la instal·lació en el qual han de figurar tots els equips de mesura.
   • Plànol en planta o croquis (traçat sobre un plànol del cadastre, IDEIB, etc.) d'ubicació de tots el equips de mesura.
   • Certificats de compliment dels nivells d'emissió i immunitat d'acord amb l'establert a l''art. 16 del Reial decret 1699/2011.
   • En cas d'autoconsum a través de xarxa, un plànol o croquis (traçat sobre un plànol del cadastre, IDEIB, etc.) en el que figurin la ubicació dels equips de mesura, referències cadastrals i propostes de connexió.
   • Si hi ha representant, escrit d'autorització. (obteniu el formulari, e-distribución) (obteniu el formulari, altres)
   • Declaració responsable del propietari del immoble en la qual es dóna conformitat a la sol·licitud si fos diferent del sol·licitant del punt de connexió. (obteniu el formulari, e-distribución) (obteniu el formulari, altres)
   • El justificant d'abonament del cost de l'estudi d'accés i connexió.

NOTA: D'acord amb l'establert a l'article 6 del Reial decret-Llei 29/2021,de 22 de desembre de 2021, que modifica l'article 23 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre de 2020, per a la modalitat d'autoconsum amb excedents de potència instal·lada no superior a 100 kW, QUEDEN EXEMPTES DE PRESENTACIÓ DE LA GARANTIA ECONÒMICA PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS D'ACCÉS I CONNEXIÓ.