Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM DE PETITA POTÈNCIA (menor o igual a 100kW)

Passa 11. Inscripció en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció elèctrica

Les instal·lacions associades a la modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents no acollides a compensació, s'han d'incriure en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica.

Per a la inscripció en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, s'ha de procedir de la forma següent:

  1. Sol·licitud dels certificats o informes, segons l'article 39 del Reial decret 413/2014, a l'empresa distribuïdora:
  2. Sol·licitud a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la inscripció a la secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica, anar al tràmit.

    Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:
    • Còpia del contracte tècnic d'accés, només quan sigui necessari disposar del permis d'accés i connexió.
    • Certificat emès per l'encarregat de la lectura.
    • Informe del gestor de la xarxa, només quan sigui necessari disposar del permis d'accés i connexió.

Nota: accés a la consulta del registre públic d'autoconsum del Ministeri per a Transició Ecològica i el Repte Democràtic en l'enllaç següent:  RADNE