Passa 5.  Comprovació de la instal·lació d'enllaç

Les instal·lacions de generació que han de disposar d'un equip de mesura que registri la generació neta són les següents:

• Les que realitzin autoconsum col·lectiu
• Aquelles en què la instal·lació de generació és una instal·lació pròxima a través de xarxa
• Aquelles en què la tecnologia de generació no sigui renovable, cogeneració o residus.
• En autoconsum amb excedents no acollida a compensació, si no es disposa d'un únic contracte de subministrament.
• Les de generació de potència aparent nominal igual o superior a 12 MVA.

En aquests casos, una vegada realitzat el recinte de l’equip de mesura de generació  la companyia distribuïdora pot sol·licitar una visita de comprovació de la instal·lació d'enllaç de la qual s’ha d’estendre l’acta corresponent.