Passa 12. Liquidació de l'energia excedentària abocada a la xarxa (modalitat amb excedents no acollida a compensació)

Per a la liquidació de l'energia horària excedentària abocada per les instal·lacions de subministrament amb autoconsum amb excedents acollits a la modalitat sense compensació, s'ha d’aplicar la normativa general de l'activitat de producció.

D'acord amb l'establert a l'article 53 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, els titulars d'aquestes instal·lacions de producció podran operar directament o a través d'un representant als efectes de la seva participació en el mercat de producció i dels cobraments i pagaments de peatges, del règim retributiu específic i, si escau, dels càrrecs.

Per poder vendre l'energia excedentària és necessari el certificat CIL que s'ha de sol·licitar a l'empresa distribuïdora una vegada la instal·lació està inscrita en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció elèctrica autonòmic i estatal.

Sobre la fiscalitat d'aquestes instal·lacions és necessari consultar amb l'Agència Tributària.