Passa 4. Sol·licitud de la llicència urbanística i/o comunicació prèvia

En instal·lacions sobre coberta

La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques sobre cobertes d’edificis, d’acord amb la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, queden sotmeses al règim de comunicació prèvia. No poden subjectar-se a aquest règim les instal·lacions (requereixen llicència urbanística municipal) següents:

  • A edificis declarats com a béns d’interès cultural o catalogats.
  • Que afectin els fonaments o l’estructura de l’edifici.
  • Que necessitin avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la normativa ambiental d’aplicació.
En instal·lacions sobre el terreny en sòl rústic
D'acord a l'article 48 de la Llei 10/2019 de Canvi Climàtic de les Illes Balears, les instal·lacions d'energies renovables destinades a l’autoconsum a les edificacions o instal·lacions legals situades en sòl rústic o en sòl rústic protegit, tenen la consideració d'ús admès i no requereixen de declaració d'interès general.

En el cas d'instal·lacions d'autoconsum que no compleixin els criteris de l'apartat anterior o instal·lacions 100% venta, s’ha de tenir en compte el grau d’aptitud d’acord amb els mapes d’aptitud. Aquests mapes i les zones d’aptitud es poden consultar a la web de la IDEIB (Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears).

Les instal·lacions fotovoltaiques tipus A (ocupació territorial inferior a 0,3 ha i potència no superior a 100 kW; en el cas d’Eivissa i Formentera l’ocupació territorial inferior a 0,15 ha) que s’ubiquen a zones definides d’aptitud alta o mitjana tenen la consideració d’ús admès (s’ha de tramitar la llicència o comunicació prèvia a l’ajuntament).

Les instal·lacions eòliques tipus A (instal·lacions amb una potència total no superior a 10 kW) que s’ubiquen a zones definides d’aptitud alta o mitjana tenen la consideració d’ús admès (s’ha de tramitar la llicència o comunicació prèvia a l’ajuntament).

La resta de les instal·lacions requereixen l’obtenció d’utilitat pública o la declaració d’interès general.

La sol·licitud d’utilitat pública, obteniu la sol·licitud, es fa davant la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic; i la sol·licitud d’interès general, davant l’ajuntament corresponent.

Llicència d’activitats

Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, la instal·lació de plaques fotovoltaiques excepte les situades en edificis catalogats o que tenguin impacte en el patrimoni historicoartístic, i les que necessitin una avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluació d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.