Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM DE PETITA POTÈNCIA (menor o igual a 100kW)

Passa 1. Informació prèvia a la tramitació

A qué fa referència la "Potència instal·lada" ?

Potència activa màxima que pot assolir una unitat de producció. En cas d'instal·lacions fotovoltaiques és la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.

A qué fa referència la "Potència nominal" ?

És la suma de la potència nominal dels inversors (l’especificada pel fabricant) que intervenen en les tres fases de la instal·lació en condicions normals de funcionament. Aquesta potència és la que determina la potència màxima disponible de la connexió (veure document aclaridor)

Segons el tipus d'ubicació de la instal·lació (en sòl urbà, en sòl rústic o en sòl rústic protegit)

Si la instal·lació està situada en sòl rústic o en sòl rústic protegit, s'ha te tenir en compte el grau d'aptitud d'acord amb els mapes d'aptitud. Aquests mapes  i zones d'aptitud es poden consultar a la web IDEIB - Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears

 

Important

Les instal·lacions fotovoltaiques tipus A (ocupació territorial inferior a 0,3 ha i potència no superior a 100kW, en cas d’Eivissa i Formentera l’ocupació territorial inferior a 0,15 ha) que s’ubiquen a zones definides d’aptitud alta o mitjana tenen la consideració d’ús admès.

Les instal·lacions eòliques tipus A (instal·lacions amb una potència total no superior a 10 kW) que s’ubiquen a zones definides d’aptitud alta o mitjana tenen la consideració d’ús admès. 

 

Segons la modalitat d'autoconsum

Modalitat d’autoconsum tipus 1

És la modalitat de subministrament amb autoconsum sense excedents. Quan hi hagi dispositius físics instal·lats que impedeixin la injecció alguna energia excedentària a la xarxa de transport o distribució. En aquest cas, només hi ha un únic subjecte que és subjecte consumidor.

 

Modalitat d’autoconsum tipus 2

És la modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents. Quan les instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a l'autoconsum, injectar energia excedentària en les xarxes de transport o distribució. En aquest cas hi ha dos subjectes, el consumidor i el productor.

 

Document pel qual s'aclareixen les particularitats d'instal·lacions d'autoconsum

Document del director general d'Energia i Canvi Climàtic de 12 de desembre de 2018, pel qual s’aclareixen les particularitats per a la connexió a la xarxa interior de les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica de petita potència (P≤100 kW) situades a les Illes Balears en subministraments elèctrics. (Veure document aclaridor)

 

Empreses distribuïdores

Illes Balears excepte Sóller, Fornalutx i Parc Bit: Endesa Distribución Eléctrica

Sóller i Fornalutx: Vall de Sóller Energía

Parc Bit: Sampol Energía

 

 

Pass següent >>