Passa 1. Informació prèvia a la tramitació

1. A qué fa referència la "potència instal·lada" ?

A la potència activa màxima que pot assolir una unitat de producció. En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques, és la potència màxima de l’inversor o, si escau, la suma de les potències màximes dels inversors.

Aquesta potència és la que determina els tràmits administratius (tipus de tramitació, documentació tècnica de la instal·lació, necessitat de dipòsit de la garantia, import de la garantia, etc.).

2. A qué fa referència la "potència nominal" ?

És la suma de la potència nominal dels inversors (l’especificada pel fabricant) que intervenen en les tres fases de la instal·lació en condicions normals de funcionament. Aquesta potència és la que determina la potència màxima disponible de la connexió  (veure document aclaridor)

3. A què fa referència la "potència sol·licitada"?

A la potència que se sol·licita quan es tramita el punt d’accés i connexió davant l’empresa distribuïdora. En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques, és el valor menor entre la potència instal·lada i la potencia de pic.

Aquesta potència és la potència màxima de connexió a la xarxa de distribució. En el cas d’ampliació de la instal·lació que faci variar-ne el valor, s’ha de tramitar, davant l’empresa distribuïdora i davant la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, la modificació de la instal·lació.

4. A qué fa referència la "potència adscrita"?

A la potència recollida en els drets d'escomesa (extensió o accés) satisfets.

La potència instal·lada de la instal·lació de generació ha de ser igual o inferior a la potència adscrita de la instal·lació de consum, en cas contrari, s'ha de tramitar a l'empresa distribuïdora l'augment de la potència adscrita. El procedimient és el següent:

Urbà <=15 kW: en cas que la potència de generació sigui superior a l'adscrita de consum, en fer la petició de contractació ATR per acollir-se a la modalitat d’autoconsum, en aquest moment es fa l’augment de la potència adscrita i es genera el cobrament dels drets d’extensió corresponents, que s’han de cobrar en la primera factura de cicle.
 
Rural o Urbà >15 kW: prèviament, s’ha d’obrir una petició de subministrament. En cas que no es requereixi extensió de xarxa, s’ha de contestar com a contractació directa. En aquest cas, s’ha de prosseguir amb la gestió i, en el moment de la modificació del contracte de consum, s’ha d’actuar de la mateixa manera que en els urbans de menys de 15 kW. Per e-distribución en la seva plana web e-distribución estan disponibles els formularis i es poden fer les peticions.

5. Tipus d'ubicació de la instal·lació (en sòl urbà, en sòl rústic o en sòl rústic protegit)

a) Si la instal·lació està situada sobre el terreny en sòl rústic o en sòl rústic protegit, s'ha te tenir en compte el grau d'aptitud d'acord amb els mapes d'aptitud. Aquests mapes i zones d'aptitud es poden consultar a la web IDEIB - Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears

Important

Les instal·lacions fotovoltaiques tipus A (ocupació territorial inferior a 0,3 ha i potència no superior a 100 kW; en el cas d’Eivissa i Formentera l’ocupació territorial inferior a 0,15 ha) que s’ubiquen a zones definides d’aptitud alta o mitjana tenen la consideració d’ús admès.

Les instal·lacions eòliques tipus A (instal·lacions amb una potència total no superior a 10 kW) que s’ubiquen a zones definides d’aptitud alta o mitjana tenen la consideració d’ús admès.

b) Si la instal·lació està situada sobre coberta heu de consultar la normativa urbanística en l'ajuntament. En molts de casos només és necessari una comunicació prèvia.

6. Modalitat d'autoconsum

Modalitat de subministrament d’autoconsum sense excedents

És la modalitat de subministrament amb autoconsum sense excedents. S'ha d'instal·lar un mecanisme antiabocament que impedeixi la injecció d'energia excedentària a la xarxa de transport o distribució. En aquest cas, només hi ha un únic subjecte que és subjecte consumidor.

Modalitat de subministrament d’autoconsum amb excedents

És la modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents. Quan les instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a l'autoconsum, injectar energia excedentària en les xarxes de transport o distribució. En aquest cas hi ha dos subjectes, el consumidor i el productor. Aquesta modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedent es divideix en:

  • Modalitat amb excedents acollida a compensació
  • Modalitat amb excedents no acollida a compensació

7. Instal·lació de producció pròxima a les de consum i associada a les mateixes

Instal·lació de producció o generació destinada a generar energia elèctrica per subministrar un o més consumidors acollits a qualsevol de les modalitats d'autoconsum en les quals es compleixi alguna de les següents condicions indicades en l'article 3 g del Reial decret 244/2019.

8. Autoconsum col·lectiu

És quan un subjecte consumidor pertany a un grup de diversos consumidors que s'alimenten, de forma acordada, d'energia elèctrica que prové d'instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades a aquests.

9. Codi d'Autoconsum (CAU)

El CAU és un codi que identifica unívocament a la instal·lació d'autoconsum i que relaciona tots els punts de consum i de generació associats a aquesta.

En el procés d'alta de noves instal·lacions d'autoconsum sense excedents i aquelles amb excedents de menys de 15 kW en sòl urbanitzat, el promotor o instal·lador ha de sol·licitar, amb caràcter previ a la tramitació del registre davant la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, a l'empresa distribuïdora el codi CAU. 

Amb el correu electrònic de sol·licitud del CAU s’han d’indicar les dades següents: CUPS, modalitat d’autoconsum (sense excedents, amb excedents acollit a compensació, amb excedents no acollit a compensació i un sol contracte d’accés, o amb excedents no acollit a compensació amb dos contractes d’accés) i tipus d’autoconsum (individual o col·lectiu). També, en cas que sigui autoconsum col·lectiu, s’han d’indicar tots el CUPS dels consumidors associats.

Per a e-distribució, el codi CAU el podeu obtenir accedint a l’àrea privada de la web d’e-distribució, en l’apartat «Sol·licitud CAU». No obstant això, podeu obviar la passa anterior i deduir el codi directament a partir del CUPS de consum associat, en incloure la terminació «A000» (per exemple: ES0031520123731001GQ0FA000, codi de 26 dígits). (guia sol·licitud CAU web)

Per obtenir el CAU amb Vall de Sóller Energia, les empreses i representants han de fer servir la plataforma https://aseme-ges.asemeservicios.com/aseme-ges-web/distributor/23 i els particulars poden fer servir la plataforma o l'enviament d'un correu electrònic a nnss@valldesollerenergia.com

Per a la resta d'instal·lacions, el CAU el facilitarà l'empresa distribuïdora en el tràmit de sol·licitud del permís d'accés i connexió aquest codi d'autoconsum. No obstant això, el CAU també es pot sol·licitar a les adreces electròniques abans indicades.

10. Document pel qual s'aclareixen les particularitats d'instal·lacions d'autoconsum

Document aclaridor de 7 de juny de 2019

 

11. Sistemes equivalents al sistema d’ancoratge mitjançant perns perforadors establerts en les mesures amb codi MiniSOL-B05 i SOL-B09 de l’annex F del Decret 33/2015

Resolució que estableix els sistemes equivalents

12. Document pel qual s'aclareixen les particularitats sobre l'abocament parcial en instal·lacions d'autoconsum

Document aclaridor de 26 d'abril de 2021

13. Consulta del registre públic d'autoconsumo del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Democràtic

Es pot consultar a RADNE

14. Empreses distribuïdores

En funció dels 6 primers dígits del CUPS són:

ES0031 – e-distribución
ES0169 – Vall de Sóller Energía
ES0705 – Sampol Energía

 

 

Passa següent >>