Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM DE PETITA POTÈNCIA (menor o igual a 100kW)

Passa 1. Informació prèvia a la tramitació

A qué fa referència la "Potència instal·lada" ?

A la potència activa màxima que pot assolir una unitat de producció. En cas d'instal·lacions fotovoltaiques és la potència màxima de l'inversor o, si escau, la suma de les potències màximes dels inversors.

A qué fa referència la "Potència nominal" ?

És la suma de la potència nominal dels inversors (l’especificada pel fabricant) que intervenen en les tres fases de la instal·lació en condicions normals de funcionament. Aquesta potència és la que determina la potència màxima disponible de la connexió  (veure document aclaridor)

Segons el tipus d'ubicació de la instal·lació (en sòl urbà, en sòl rústic o en sòl rústic protegit)

a) Si la instal·lació està situada sobre el terreny en sòl rústic o en sòl rústic protegit, s'ha te tenir en compte el grau d'aptitud d'acord amb els mapes d'aptitud. Aquests mapes i zones d'aptitud es poden consultar a la web IDEIB - Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears

Important

Les instal·lacions fotovoltaiques tipus A (ocupació territorial inferior a 0,3 ha i potència no superior a 100 kW; en el cas d’Eivissa i Formentera l’ocupació territorial inferior a 0,15 ha) que s’ubiquen a zones definides d’aptitud alta o mitjana tenen la consideració d’ús admès.

Les instal·lacions eòliques tipus A (instal·lacions amb una potència total no superior a 10 kW) que s’ubiquen a zones definides d’aptitud alta o mitjana tenen la consideració d’ús admès.

b) Si la instal·lació està situada sobre coberta heu de consultar la normativa urbanística en l'ajuntament. En molts de casos només és necessari una comunicació prèvia.

Segons la modalitat d'autoconsum

Modalitat de subministrament d’autoconsum sense excedents

És la modalitat de subministrament amb autoconsum sense excedents. S'ha d'instal·lar un mecanisme antiabocament que impedeixi la injecció d'energia excedentària a la xarxa de transport o distribució. En aquest cas, només hi ha un únic subjecte que és subjecte consumidor.

Modalitat de subministrament d’autoconsum amb excedents

És la modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents. Quan les instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a l'autoconsum, injectar energia excedentària en les xarxes de transport o distribució. En aquest cas hi ha dos subjectes, el consumidor i el productor. Aquesta modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedent es divideix en:

  • Modalitat amb excedents acollida a compensació
  • Modalitat amb excedents no acollida a compensació

Instal·lació de producció pròxima a les de consum i associada a les mateixes

Instal·lació de producció o generació destinada a generar energia elèctrica per subministrar un o més consumidors acollits a qualsevol de les modalitats d'autoconsum en les quals es compleixi alguna de les següents condicions indicades en l'article 3 g del Reial decret 244/2019.

Autoconsum col·lectiu

És quan un subjecte consumidor pertany a un grup de diversos consumidors que s'alimenten, de forma acordada, d'energia elèctrica que prové d'instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades a aquests.

Document pel qual s'aclareixen les particularitats d'instal·lacions d'autoconsum

Document aclaridor de 7 de juny de 2019

 

Empreses distribuïdores

En funció dels 6 primers dígits del CUPS són:

ES0031 – Endesa
ES0169 – Soller
ES0705 – Sampol

 

 

Passa següent >>